Η Ενορία μας από Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2014 έως και την Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2014 θα πραγματοποιήσει Προσκύνημα στο νησί της Νάξου. Δηλ. συμμ. 6974421529.

Σάββατο, 16 Αυγούστου 2014

Ο Απόστολος της Κυριακής- Ι´ Ματθαίου

  Ι´ Επιστολή

(Α´ Κορ. δ´ 9-16)
Ἀδελφοί, ὁ Θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν, ὡς ἐπιθανατίους, ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόσμῳ, καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις. ῾Ημεῖς μωροὶ διὰ Χριστόν, ὑμεῖς δὲ φρόνιμοι ἐν Χριστῷ· ἡμεῖς ἀσθενεῖς, ὑμεῖς δὲ ἰσχυροί· ὑμεῖς ἔνδοξοι, ἡμεῖς δὲ ἄτιμοι. ῎Αχρι τῆς ἄρτι ὥρας καὶ πεινῶμεν καὶ διψῶμεν καὶ γυμνητεύομεν καὶ κολαφιζόμεθα καὶ ἀστατοῦμεν καὶ κοπιῶ-μεν ἐργαζόμενοι ταῖς ἰδίαις χερσί· λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν, διωκόμενοι ἀνεχόμεθα, βλασφημούμενοι παρακαλοῦμεν· ὡς περικαθάρματα τοῦ κόσμου ἐγενήθημεν, πάντων περίψημα ἕως ἄρτι. Οὐκ ἐντρέπων ὑμᾶς γράφω ταῦτα, ἀλλ᾿ ὡς τέκνα μου ἀγαπητὰ νουθετῶ. ᾿Εὰν γὰρ μυρίους παιδαγωγοὺς ἔχητε ἐν Χριστῷ, ἀλλ᾿ οὐ πολλοὺς πατέρας· ἐν γὰρ Χριστῷ ᾿Ιησοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα. Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, μιμηταί μου γίνεσθε.

Απόδοση σε απλή γλώσσα
Ἀδελφοί, ὁ Θεὸς σ’ ἐμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἔδωσε τὴν ἐλεεινότερη θέση, σὰν νὰ εἴμαστε καταδικασμένοι νὰ πεθάνουμε στὴν ἀρένα. Γιατὶ γίναμε θέαμα γιὰ τὸν κόσμο, γιὰ ἀγγέλους

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής - Ι´ Ματθαίου

(Μτθ. ιζ´ 14-23) 
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἄνθρωπός τις προσῆλθε τῷ ᾿Ιησοῦ γονυπετῶν αὐτὸν καὶ λέγων· Κύριε, ἐλέησόν μου τὸν υἱόν, ὅτι σεληνιάζεται καὶ κακῶς πάσχει· πολλάκις γὰρ πίπτει εἰς τὸ πῦρ καὶ πολλάκις εἰς τὸ ὕδωρ. Καὶ προσήνεγκα αὐτὸν τοῖς μαθηταῖς σου, καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν αὐτὸν θεραπεῦσαι. ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν· ῏Ω γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη! ἕως πότε ἔσομαι μεθ᾿ ὑμῶν;
῞Εως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; Φέρετέ μοι αὐτὸν ὧδε. Καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, καὶ ἐξῆλθεν ἀπ᾿ αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον καὶ ἐθεραπεύθη ὁ παῖς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης. Τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ τῷ ᾿Ιησοῦ κατ᾿ ἰδίαν εἶπον· Διατί ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό; ῾Ο δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Διὰ τὴν ἀπιστίαν ὑμῶν. ᾿Αμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ, μετάβηθι ἐντεῦθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται, καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν. Τοῦτο δὲ τὸ γένος οὐκ ἐκπορεύεται εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ. ᾿Αναστρεφομένων δὲ αὐτῶν εἰς τὴν Γαλιλαίαν εἶπεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· Μέλλει ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται.

Απόδοση σε απλή γλώσσα
Ἐκεῖνο τὸν καιρό, πλησίασε τὸν ᾿Ιησοῦ ἕνας ἄνθρωπος, γονάτισε μπροστά του καὶ τοῦ εἶπε· «Κύριε, σπλαχνίσου τὸν γιό μου, γιατὶ εἶναι ἐπιληπτικὸς καὶ ὑποφέρει· πολλὲς φορὲς μάλιστα

Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2014

Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Το Ευαγγέλιο & Απόδοση στη νεοελληνική.

 Κατά Λουκάν (ι΄ 38-42, ια΄ 27-28)
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐγένετο ἐν τῷ πορεύεσθαι αὐτοὺς καὶ ὁ Ἰησοῦς εἰσῆλθεν εἰς κώμην τινά. Γυνὴ δέ τις ὀνόματι Μάρθα ὑπεδέξατο αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς. Καὶ τῇδε ἦν ἀδελφὴ καλουμένη Μαρία, ἣ καὶ παρακαθίσασα παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ ἤκουε τὸν λόγον αὐτοῦ.
Ἡ δὲ Μάρθα περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν διακονίαν· ἐπιστᾶσα δὲ εἶπε· Κύριε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἡ ἀδελφή μου μόνην με κατέλιπε διακονεῖν; Εἰπὲ οὖν αὐτῇ ἵνα μοι συναντιλάβηται.
Ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Μάρθα Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ τυρβάζῃ περὶ πολλά· ἑνὸς δέ ἐστι χρεία· Μαρία δὲ τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο, ἥτις οὐκ ἀφαιρεθήσεται ἀπ᾿ αὐτῆς.
Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν ταῦτα ἐπάρασά τις γυνὴ φωνὴν ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπεν αὐτῷ· μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε καὶ μαστοὶ οὓς ἐθήλασας.
Αὐτὸς δὲ εἶπε· μενοῦνγε μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάσσοντες αὐτόν.
Απόδοση στη νεοελληνική
Τον καιρό εκείνο, κατὰ μίαν πορεία τους, ἐμπῆκε ὁ Ἰησοῦς εἰς ἕνα χωριό. Μία γυναῖκα, ποὺ ὠνομάζετο Μάρθα, τὸν ὑποδέχθηκε εἰς τὸ σπίτι της. Αὐτὴ εἶχε ἀδελφὴν ποὺ ὠνομάζετο Μαρία, ἡ ὁποία ἐκαθότανε κοντὰ εἰς τὰ πόδια τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἄκουε ὅσα ἔλεγε.
Ἀλλ’ ἡ Μάρθα ἦτο ἀπησχολημένη μὲ πολλὴν ὑπηρεσίαν καὶ ἐπλησίασε καὶ εἶπε, «Κύριε, δὲν σὲ

Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Ο Απόστολος & Απόδοση στη νεοελληνική.

 Προς Φιλιππησίους επιστολή Παύλου (β΄5–11)
Ἀδελφοί, τοῦτο φρονείσθω ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ὃς ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ, ἀλλ' ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος, καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ.
Διὸ καὶ ὁ Θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσε καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα, ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων, καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται ὅτι Κύριος ᾿Ιησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν Θεοῦ πατρός.
Απόδοση στη νεοελληνική
Ἀδελφοί, ἀς ἐπικρατῇ μεταξύ σας τὸ ἴδιο φρόνημα, τὸ ὁποῖον ὑπῆρχε καὶ εἰς τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν, ὁ ὁποῖος, ἂν καὶ εἶχεν θεϊκὴν ὕπαρξιν, δὲν ἐθεώρησε τὸ ὅτι ἦτο ἴσος πρὸς τὸν Θεὸν σὰν κάτι πρὸς ἁρπαγμόν, ἀλλ’ ἐκένωσε τὸν ἑαυτόν του λαβὼν μορφὴν δούλου, γενόμενος ὅμοιος πρὸς τοὺς ἀνθρώπους, καί, ἀφοῦ κατὰ τὸ σχῆμα εὑρέθηκε ὡς ἄνθρωπος, ἐταπείνωσε τὸν ἑαυτόν του γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου καὶ μάλιστα θανάτου σταυρικοῦ.
Διὰ τοῦτο καὶ ὁ Θεὸς τὸν ὑπερήψωσε καὶ τοῦ ἐχάρισε ὄνομα τὸ ἀνώτερον ἀπὸ κάθε ὄνομα, ὥστε, εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ, νὰ κάμψῃ κάθε γόνυ τῶν ἐπουρανίων καὶ τῶν ἐπιγείων καὶ τῶν καταχθονίων, καὶ κάθε γλῶσσα νὰ ὁμολογήσῃ ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι Κύριος εἰς δόξαν τοῦ Θεοῦ Πατρός.

Κυριακή, 10 Αυγούστου 2014

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, ΣΤΟΝ ΟΣΙΟ ΔΑΥΙΔ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΡΩΣΣΟ.

Η ενορία μας πραγματοποίησε εκδρομή χθες μετά τη Θεία Λειτουργία, στη κατασκήνωση της Ιεράς μας Μητροπόλεως στα Ήλια και στη συνέχεια στον Όσιο Δαυίδ και στον Άγιο Ιωάννη Ρώσσο. Στην κατασκήνωση μας υποδέχτηκε ο αρχηγός Αρχ. π. Θεοφύλακτος Τσαγκάρης ο οποίος μας μίλησε για το έργο που γίνετε και για τις δραστηριότητες των παιδιών κατά τη διαμονή τους. Στη συνέχεια οδηγηθήκαμε στη τραπεζαρία όπου μας παρέθεσαν πλούσιο γεύμα και τα παιδιά μας έδωσαν μια γεύση από την παραμονή τους στην κατασκήνωση. Ευχαριστούμε θερμά για τη φιλοξενία τον π. Θεοφύλακτο και τους επιτελείς του και τους ευχόμαστε να περάσουν ακόμα πιο ευχάριστα τις υπόλοιπες μέρες που τους απομένουν στην κατασκήνωση.

Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

Έναρξη Ιερών Ακολουθιών κατά το μήνα Αύγουστο

Η ακολουθία του Εσπερινού θα τελείται στις 06:00μμ.
Η καθημερινή Θεία Λειτουργία θα  τελείται στις 07:00πμ ( πέρας της Θείας Λειτουργίας 08:45πμ).
Η Κυριακάτικη Θεία  Λειτουργία θα τελείται στις 07:00πμ
 ( πέρας της Θείας Λειτουργίας  10:00πμ).

Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ  ΑΥΓΟΥΣΤΟ  ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟΣ,
 ΤΟ ΠΡΩΙ  08:30 πμ  - 11:00πμ
 ΑΠΟΓΕΥΜΑ: 05:30μμ - 08:00μμ

Οι Θείες Λειτουργίες που θα πραγματοποιηθούν κατά  το μήνα  Αύγουστο    στον Ιερό μας Ναό.

Κυριακή 03 Αυγούστου  2014  Ανακ. Λειψάνων  του Αγ. Στεφάνου .

 Τετάρτη 06 Αυγούστου 2014   Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος.
 Κυριακή  10 Αυγούστου 2014  Λαυρεντίου Αρχιδιακόνου.
  
Πέμπτη 14 Αυγούστου 2014 Παραμονή της εορτής της Κοιμ. Θεοτόκου. ( Μπορούν αν έρθουν  τα μικρά παιδιά και όσοι θα απουσιάζουν την ημέρα της εορτής της Παναγίας μας) .

Παρασκευή 15 Αυγούστου 2014  Εορτή της Κοιμ. Θεοτόκου.

Κυριακή 17 Αυγούστου 2014  Μύρωνος Μάρτυρος  &
μνημόσυνο υπέρ  αναπαύσεως της ψυχής  του κεκοιμημένου δούλου του Θεού  π. Νεκταρίου Τσούβαλη.

Παρασκευή 22 Αυγούστου 2014  και ώρα 07:30μμ Πανηγυρικός Εσπερινός και η Ακολουθία των εγκωμίων ενώπιον του Επιταφίου της Παναγίας μας.
  Ώρα 09:00μμ
  Η έξοδος του Επιταφίου στους δρόμους της Ενορίας μας.

Σάββατο  23 Αυγούστου 2014  Απόδοση της εορτής της Κοιμ. Θεοτόκου.


Κυριακή 24 Αυγούστου 2014  Κοσμά του Αιτωλού.

 Δευτέρα 25 Αυγούστου 2014 και ώρα  06:30 μμ Το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου.

Τρίτη 26 Αυγούστου 2014  και ώρα 06:00μμ ο Εσπερινός  του Αγ. Φανουρίου. ( μπορείτε να φέρετε Φανουρόπιτες για να διαβαστούν τα ονόματα σας).

Τετάρτη 27 Αυγούστου 2014 Φανουρίου του μεγαλομάρτυρος ( μπορείτε να φέρετε Φανουρόπιτες για να διαβαστούν τα ονόματα σας).

Παρασκευή 29 Αυγούστου  2014 Η αποτομής της Τιμίας Κεφαλής του Ιωάννου του Βαπτιστού ( νηστεία χωρίς λάδι). 

Σάββατο 30 Αυγούστου 2014 Αλεξάνδρου, Ιωάννου, Παύλου Πατριαρχών ΚΠόλεως.

Κυριακή 31 Αυγούστου 2014 Κατάθεσις Τιμίας Ζώνης Υπεραγίας Θεοτόκου.
   Για να τελεστεί η Θεία Λειτουργία θα  πρέπει από την Ακολουθία του Εσπερινού να προσφερθούν τα Δώρα : πρόσφορο, λάδι, ανάμα, καρβουνάκια, λιβάνι και λαμπάδες για την Αγ. Τράπεζα. 
    Θα πρέπει κάποιος να  έχει ετοιμαστεί για να Κοινωνήσει, διότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η Θεία Λειτουργία αν δεν Κοινωνήσει κάποιος.  
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

1) Οι Ιερές Παρακλήσεις της Παναγίας μας θα τελούνται στον Ιερό μας Ναό  στις 07:30μμ εκτός από την παραμονή της Μεταμορφώσεως, της εορτής της Κοιμ. Θεοτόκου και τα  Σάββατα. ( Μπορείτε να φέρετε  ονόματα για να τα διαβάζουμε κάθε ημέρα στις Ιερές Παρακλήσεις ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΑΣ ).
2) Το Σάββατο 02 Αυγούστου 2014 θα πραγματοποιήσουμε Ιερό Προσκύνημα στον Άγ. Νεκτάριο και στον Άγ. Μηνά στην Αίγινα. Για δηλ. συμμ. 6974421529.
3)Η Ενορία μας από Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2014 έως και την Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2014  θα πραγματοποιήσει Προσκύνημα στο νησί της  Νάξου. Δηλ. συμμ. 6974421529.
4) Την  Κυριακή 17 Αυγούστου 2014 θα τελεστεί  μνημόσυνο υπέρ  αναπαύσεως της ψυχής  του κεκοιμημένου δούλου του Θεού  π. Νεκταρίου Τσούβαλη.
5) Μπορείτε να δηλώνετε συμμετοχή για τα τμήματα των παραδοσιακών χορών που θα ξεκινήσουν  από αρχές Σεπτεμβρίου  στο τηλ. 6944871770.
6)Το παιδικό τμήμα Αγιογραφίας, ζωγραφικής αρχές Οκτωβρίου. Για δηλ. συμμ. Στο τηλ 6944871770
 7) Το τμήμα  για μεγάλους: Χορωδία, Χειροτεχνία, Ζωγραφική αρχές Οκτωβρίου. Για δηλ. συμμ. Στο τηλ 6944871770

ΜΕ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ ΤΕΛΕΣΘΗΚΕ Η ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Με αισθήματα χαράς και ιερού ενθουσιασμού πανηγύρισε η Πόλη της Χαλκίδος της προστάτιδα και πολιούχο Της, Οσιοπαρθενομάρτυρα Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη Παλαιοχριστιανική Βασιλική, στην περιοχή «Κάστρο» της Παλαιάς Πόλεως.
Πλήθη πιστών συνέρρευσαν στον Ναό της Πολιούχου για να προσκυνήσουν το θαυματουργό και πανσεβάσμιο Ιερό Της Εικόνισμα και να λάβουν χάρη και δύναμη στον καθημερινό αγώνα της ζωής.
Την παραμονή της εορτής, Παρασκευή 25 Ιουλίου 2014, στον Πανηγυρικό Εσπερινό χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θηβών καί Λεβαδείας κ. Γεώργιος, συγχοροστατούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού κ. Δανιήλ, Κερκύρας, Παξῶν και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκταρίου, Κορίνθου κ. Διονυσίου και του οικείου Μητροπολίτου, Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου.
Την ώρα πού εψάλετο το Τροπάριο Απολυτίκιο της Αγίας ξεκίνησε, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού κ. Δανιήλ η μεγαλειώδης Λιτανεία στις γεμάτες από κόσμο οδούς της Πόλεώς μας, η οποία σταμάτησε στο «στρογγυλό» της Παραλίας Χαλκίδος, για την καθιερωμένη Δέηση και ενώπιον πολυπληθούς παρουσίας Χαλκιδέων και προσκυνητών από άλλα μέρη της Πατρίδος μας, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας καλωσόρισε τους προσκεκλημένους αγίους Αρχιερείς και τα πλήθη των προσκυνητών, ενώ ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κερκύρας κ. Νεκτάριος κήρυξε το θείο λόγο στους ευσεβείς προσκυνητές της Αγίας, αναφερθείς  στον βίο της Αγίας Παρασκευής, ενώ επεσήμανε ιδιαιτέρως, με αφορμή το γεγονός ότι η Αγία θεωρείται ποροστάτιδα των οφθαλμών, την έννοια της πνευματικής οράσεως.. Μετά την ομιλία του Σεβασμιωτάτου η Ιερά Πομπή κατευθύνθηκε από την Παραλία και κατέληξε στον Ναό της Πολιούχου.
Όλη τη νύκτα ο Ιερός Ναός παρέμεινε ανοικτός για τους διερχομένους προσκυνητές, αλλά και για εκείνους που τηρούν την παλαιά παράδοση και «ξενυχτούν» προς τιμήν της Αγίας, παραμένοντας προσευχόμενοι στον Ιερό Ναό, στον οποίον ετελέσθη κατά τη διάρκεια της νύκτας Ιερά Αγρυπνία, με αποκορύφωμα την Θεία Λειτουργία, η οποία τελείωσε νωρίς το πρωί του Σαββάτου.
Το Σάββατο 26 Ιουλίου 2014 το πρωί, με τη συμμετοχή πλήθους ευσεβών χριστιανών, ετελέσθη Αρχιερατικό Συλλείτουργο, στο οποίο προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρυστίας και Σκύρου κ. Σεραφείμ, με την συμμετοχή και των Μητροπολιτών Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού κ. Δανιήλ, Κερκύρας, Παξῶν και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκταρίου, Κορίνθου κ. Διονυσίου και του οικείου Ιεράρχου, Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου.
Κατά τη διάρκεια του Κοινωνικού κήρυξε το θείο λόγο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρυστίας κ. Σεραφείμ, ο οποίος αναφέρθηκε την «ανδρεία» της Αγίας Παρασκευής, σύμφωνα με το παλιοδιαθηκικό ότι η ανδρεία γυναίκα είναι «τιμιωτέρα λίθων πολυτελών»,  ενώ πριν την Απόλυση ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος ευχαρίστησε τους Αρχιερείς και τους συνοδούς των για την παρουσία τους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ιερά Πανήγυρις της Πολιούχου μας Αγίας Παρασκευής καλύφθηκε σε ζωντανή σύνδεση πανελληνίως από τον Ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και σε τοπικό επίπεδο από τον Ραδιοφωνικό Σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, ενώ η άρτια διοργάνωση όλων των Εκδηλώσεων οφείλεται στην καλή συνεργασία της Ιεράς Μητροπόλεως και του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου της Πολιούχου, με τις υπηρεσίες του Δήμου Χαλκιδέων, του φιλοχρίστου Στρατού, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού, των Τοπικών Μέσων Ενημερώσεως, αλλά και των εκατοντάδων εθελοντών, οι οποίοι πρόθυμα συμβάλλουν, έκαστος κατά το μέτρο της δυνάμεώς του, για την επιτυχία της Πανηγύρεως της Πολιούχου μας Αγίας Παρασκευής.

  

ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ( Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 & ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
  ΩΡΑ 07:30μμ Πανηγυρικός Εσπερινός, η Ακολουθία των εγκωμίων της Θεοτόκου ενώπιον του Επιταφίου της και στην συνέχεια Θείο Κήρυγμα .
 ΏΡΑ  09:10μμ Η έξοδος του Επιταφίου  της Θεοτόκου στους δρόμους της Ενορίας μας. ( ΕΛΕΦΗΝΟΡΟΣ, ΧΑΛΚΟΔΟΝΤΟΣ, ΑΜΦΙΔΑΜΑΝΤΟΣ, ΧΕΙΜΑΡΑΣ,  ΕΛΕΦΗΝΟΡΟΣ).

Ο ΝΑΟΣ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ  10:30μμ).

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014  ΚΑΙ  ΏΡΑ 07:00πμ  Όρθρος και η Θεία Λειτουργία .  

ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΣΟΥΡΩΤΗ, ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΟΒΡΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ ΒΕΡΟΙΑΣ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου  2014
Ώρα 06:30πμ  Αναχώρηση από τον Ιερό μας Ναό για την Θεσσαλονίκη. Άφιξη στην Θεσσαλονίκη και προσκύνημα στον Άγιο Δημήτριο. Τακτοποίηση στο Ξενοδοχείο.
  Ώρα 05:15μμ Αναχώρηση για την Ιερά Μονή του Αγίου Αρσενίου εκεί όπου είναι ενταφιασμένος ο γέροντας Παΐσιος.

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2014
Ώρα 09:00πμ Αναχώρηση για την Ιερά Μονή Παναγία Δοβρά και εν συνεχεία για την Ιερά Μονή Παναγία Σουμελά. Φαγητό στην Νάουσα και επιστροφή στην Θεσσαλονίκη.

Ώρα 05:30μμ  Επίσκεψη στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πανοράματος και   στην συνέχεια επίσκεψη στον Ιερό Ναό του Αγίου Φωτίου Θεσσαλονίκης.

Πέμπτη  25 Σεπτεμβρίου 2014
Ελεύθερος  χρόνος  και Αναχώρηση για Χαλκίδα

       
ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ 115€

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΟ

ΠΟΥΛΜΑΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ .